Bezpieczeństwo i higiena pracy

Szkolenia są prowadzone w formie instruktażu dla pracowników obsługi i pracowników na stanowiskach robotniczych oraz seminarium dla pozostałych grup pracowniczych, zgodnie ze szczegółowym programem opracowanym na podstawie ramowych programów szkoleń zamieszczonych w załączniku do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 180, poz. 1860 z późn. zm.) oraz zarządzenia nr 25/2017 Rektora PW z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników, doktorantów, osób wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych, stażystów, wolontariuszy i praktykantów.

Prowadzący szkolenie – pracownicy Inspektoratu BHP PW.

W trakcie szkolenia wykorzystywane będą prezentacje multimedialne, filmy z zakresu problematyki bhp i ppoż. oraz pokazy na fantomach.

Szkolenia kończą się pisemnym testem - sprawdzającym i ugruntowującym wiedzę uczestników szkolenia, po zaliczeniu którego zostają wystawione zaświadczenia dokumentujące ukończenie szkolenia.

Jednostki organizacyjne Uczelni zainteresowane przeszkoleniem pracowników, proszone są o zgłaszanie uczestników (najpóźniej 4 dni przed planowanym szkoleniem) do Działu ds. Szkoleń według formularza zgłoszeniowego znajdującego się poniżej, na adres: Magdalena.Morawska@pw.edu.pl

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pliki do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy:  

Pobierz plik (docx, 124,12 kB)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------