Aktualności

Faktura elektroniczna w zamówieniach publicznych

Obowiązek odbioru i przetwarzania faktur elektronicznych w zamówieniach publicznych przez zamawiających

Dnia 26 listopada 2018 roku wejdą w życie przepisy zobowiązujące zamawiających (w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych) do odbioru i przetwarzania faktur elektronicznych.

W praktyce oznacza to, że zamawiający muszą być pod koniec listopada 2018 roku przygotowani na sytuacje, w których wykonawca realizujący przedmiot zamówienia wyśle fakturę w postaci dokumentu elektronicznego o określonej przepisami strukturze. Dokument ten po wysłaniu przez wykonawcę zostanie automatycznie przetworzony przez system informatyczny zamawiającego , tzn. trafiając do systemu jako e-faktura zostanie rozpoznany i zweryfikowany.

Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego

Zapraszamy na szkolenie zatytułowane „Postępowanie administracyjne na uczelni w świetle nowelizacji k.p.a.”,które przeprowadzi dr Joanna Wegner-Kowalska współpracująca z Centrum Szkoleń EUreka.

Szkolenie adresowane jest do pracowników PW wydających decyzje administracyjne, w tym zajmujących się sprawami studentów, doktorantów oraz uczestników studiów podyplomowych.

Podstawowe zasady udzielania zamówień publicznych

Zapraszamy na szkolenie „Podstawowe zasady udzielania zamówień publicznych”, które odbędzie się 23 listopada 2017 r. w Gmachu Pałacyk Rektorski (ul. Koszykowa 80), w godz. 8:30-15:30 i przeprowadzi je pan Krzysztof Puchacz.

Zmiany w prawie pracy

Zapraszamy na szkolenie adresowane do pracowników zajmujących się sprawami personalnymi, zatytułowane „Zmiany w prawie pracy”, które przeprowadzi Maciej Chakowski z firmy BDO sp. z o.o.

Termin szkolenia to: 26 października 2017 r., w godzinach 8:30-15:30 w Gmachu Pałacyk Rektorski (ul. Koszykowa 80).

Skutki nowelizacji pzp

Zapraszamy na szkolenie zatytułowane „Prawo zamówień publicznych – praktyczne skutki nowelizacji z 2016 r.”, które przeprowadzi Krzysztof Puchacz z firmy Krzysztof Puchacz - Grupa Doradcza.

Relacje z cudzoziemcami na uczelni

Zapraszamy na szkolenie adresowane do nauczycieli akademickich, pracowników dziekanatów lub sekretariatów oraz osób mających zawodowy kontakt z przedstawicielami innych kultur, zatytułowane „Różnice międzykulturowe a relacje z cudzoziemcami na uczelni”, które przeprowadzi dr Malwina Bakalarska z Europejskiej Akademii Dyplomacji.

Szkolenie z informacji niejawnych

Serdecznie zapraszamy na obowiązkowe szkolenie wewnętrzne z zakresu ochrony informacji niejawnych dla pracowników Politechniki Warszawskiej, którzy posiadają poświadczenie bezpieczeństwa lub upoważnienie do przetwarzania informacji niejawnych

Dwudniowe warsztaty szkoleniowe dla Rzeczników Zaufania

Zapraszamy na warsztaty szkoleniowe dedykowane Rzecznikom Zaufania działającym w Politechnice Warszawskiej, z zakresu przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w oparciu o zarządzenie 59/2014 Rektora z dnia 19 września 2014 r.

Przygotowanie na wypadek zagrożenia terrorystycznego

DSK organizuje szkolenie adresowane do kadry kierowniczej Uczelni, pod tytułem „Zachowanie się pracowników uczelni w przypadku wystąpienia zdarzeń o charakterze terrorystycznym”.

Szkolenie, które odbędzie się w dniu 30 maja 2017 r., w godzinach 8:30-15:30 w Gmachu Pałacyk Rektorski (ul. Koszykowa 80), przeprowadzą je trenerzy z CSAT/Centrali Szkoleń AT, byli żołnierze Jednostki Wojskowej GROM im. Cichociemnych.

Realizacja inwestycji budowlanych w obiektach zabytkowych

Serdecznie zapraszamy na bezpłatną konferencję “Realizacja inwestycji budowlanych  w obiektach zabytkowych”.

Konferencja odbędzie się 28 kwietnia 2017 r. o godzinie 10.00 w Warszawie, w Centrum Biurowym FOCUS, al. Armii Ludowej 26.

Instrukcja kancelaryjna i zasady archiwizacji dokumentów

Dział ds. Szkoleń PW zaprasza na szkolenie pod tytułem „Instrukcja kancelaryjna i zasady archiwizacji dokumentów”, które odbędzie się 30 marca 2017 r., w godzinach 8:30-15:30 w Gmachu Pałacyk Rektorski (ul. Koszykowa 80)

Instrukcja kancelaryjna

27 lutego 2017 r. odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące instrukcji kancelaryjnej, jednolitego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum szkoły i archiwum akt studenckich w kontekście Zarządzenia nr 53/2016 z dnia 17/10/2016 Rektora PW.

Spotkanie poprowadzi pani Katarzyna Piechowska z IV Oddziału Nadzoru Archiwalnego Archiwum Państwowego w Warszawie.

Prawo zamówień publicznych – od podstaw

13 lutego 2017 r. w godz. 8:30-15:30, sali 206 w Gmachu Głównym PW odbędzie się szkolenie pod tytułem „Prawo zamówień publicznych – od podstaw”, które jest adresowane do kierowników ośrodków wypoczynkowych Politechniki Warszawskiej, czyli do jednostek, które zmagają się z wyborem odpowiedniej procedury zamówieniowej i jej realizacją.

Celem szkolenia będzie przekazanie uczestnikom podstawowej wiedzy na temat prawidłowych sposobów wyboru i udzielania zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane, od określenia potrzeb do zawarcia umowy.

Visual Basic for Applications (VBA)

Szkolenie z programu Visual Basic for Applications (VBA) - Microsoft Excel odbędzie się w dn. 27 i 30 stycznia 2017 r., w godz. 8:30-14:30, w sali 100 w Gmachu Biurowym, ul. Noakowskiego 20, kl. A.

Kurs ma na celu naukę i praktyczne zastosowanie oraz zdobycie umiejętności tworzenia aplikacji automatyzujących zadania związane z dokumentami MS Excel.

Nowe terminy szkoleń BHP

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z nową ofertą szkoleń BHP, przygotowaną przez Dział ds. Szkoleń we współpracy z Inspektoratem BHP Politechniki Warszawskiej

Samoocena kontroli zarządczej w Politechnice Warszawskiej

10 stycznia 2017 r. w Pałacyku Rektorskim (ul. Koszykowa 80) odbędzie się szkolenie na temat samooceny kontroli zarządczej w Politechnice Warszawskiej, które poprowadzi p. Piotr Jaworski . Szkolenie odbędzie się w dwóch turach: 8:30-12:00 lub 12:30-16:00 (do wyboru).

Zmiany w umowach cywilnoprawnych w 2016 oraz 2017 roku

serdecznie zapraszamy na szkolenie z zakresu zmian w umowach cywilnoprawnych w 2016 oraz 2017 roku, dedykowane osobom zajmującym się przygotowaniem umów w Politechnice Warszawskiej.

Od dnia 1 stycznia 2017 r. w umowach zlecenie oraz w umowach o świadczenie usług będzie obowiązywała minimalna stawka godzinowa. Zmiany te wynikają
z nowelizacji ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2016 r. poz. 256). 

Określony przepisami wyżej wymienionej ustawy obowiązek oznacza m.in. konieczność potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usługi przez zleceniobiorcę. Program szkolenia obejmuje też inne istotne zmiany wprowadzone w pragmatyce zawierania i rozliczania umów cywilnoprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki szkół wyższych.

Nowa edycja szkoleń z programów pakietu MS Office

Rozpoczęła się kolejna tura szkoleń z programów MS Office 2013. 

Szkolenie dla pełnomocników ds. bhp i nauki

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z § 5 ust. 2 Zarządzenia nr 45 Rektora PW z dnia 8 września 2014 r. pełnomocnicy ds. bezpieczeństwa i higieny pracy i nauki powołani w jednostkach organizacyjnych PW, mają obowiązek odbycia szkolenia z zakresu BHP.

W związku z powyższym, Dział ds. Szkoleń organizuje bezpłatne szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla pełnomocników ds. bhp i nauki powołanych na kadencję 2016/2020.

Nowelizacja ustawy prawo zamówień publicznych

serdecznie zapraszamy na szkolenie pn. „Nowelizacja ustawy prawo zamówień publicznych” organizowane na prośbę Działu Zamówień Publicznych.

Szkolenie, które odbędzie się w dniach 4 listopada 2016 r., w godzinach 8:15-16:00, w  Gmachu „Pałacyk Rektorski”, ul. Koszykowa 80, sala nr 6, przeprowadzi p. Dariusz Koba z firmy Koba Consulting Group. 

Szkolenia dedykowane dziekanom, prodziekanom oraz pracownikom wydziałów PW

w związku z rozpoczynającym się rokiem akademickim i licznie wpływającymi zapytaniami, Dział ds. Szkoleń przygotował ofertę dedykowaną dziekanom, prodziekanom oraz pracownikom wydziałów Politechniki Warszawskiej, na które serdecznie zapraszamy. Tematy, z zakresu których zostały przygotowane szkolenia odbędą się wg następującego harmonogramu:

  1. Warunki prowadzenia studiów w świetle nowych wymogów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Polskiej Komisji Akredytacyjnej - 28 października 2016 r., w godz. 9:00-16:00 w budynku „Pałacyk Rektorski”, ul. Koszykowa 80, sala 06. - ODWOŁANE!!!
  2. Kodeks Postępowania Administracyjnego i wydawanie decyzji administracyjnych - 9 listopada 2016 r. w godz. 9;00-16:00, w sali 206 w Gmachu Głównym.
  3. Szkolenie łączone - Zarządzanie wydziałem na uczelni w świetle obowiązujących przepisów oraz omówienie nowelizacji ustawy o szkolnictwie wyższym oraz Warunki prowadzenia studiów w świetle nowych wymogów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Polskiej Komisji Akredytacyjnej  - 24 listopada 2016 r. w godz. 9;00-16:00, w budynku „Pałacyk Rektorski”, ul. Koszykowa 80, sala 06.

Seminaria z zakresu zarządzania własnością przemysłową

Urząd Patentowy RP serdecznie zaprasza na bezpłatne seminaria z zakresu zarządzania własnością przemysłową, które odbędą się w Małej Auli Politechniki Warszawskiej w dniach 10 i 11 października 2016 r. Wydarzenia adresowane są w szczególności do małych i średnich przedsiębiorstw, środowiska naukowego oraz przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu.

Zasady przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom i doktorantom

zapraszamy na szkolenie dedykowane pracownikom dziekanatów Wydziałów Politechniki Warszawskiej na temat zasad przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom i doktorantom od 1 października 2016, w tym ustalania dochodu studenta i jego rodziny -  zorganizowane przez Dział ds. Szkoleń PW.

Warsztaty z zakresu budżetowania i zarządzania kosztami

Serdecznie zapraszamy na dwudniowe warsztaty z zakresu budżetowania i zarządzania kosztami, których celem jest przekazanie praktycznej wiedzy i wykształcenie umiejętności w zakresie skutecznego zastosowania kluczowych technik i narzędzi budżetowania ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnego podejścia do rachunku kosztów i zarządzania kosztami.